Bestuur en Organisatie

Onze organisatie bestaat uit 6 bestuursleden en 70 medewerkers, allen vrijwilligers.

Het bestuur heeft een aantal uitvoerende taken gedelegeerd naar zelfstandig opererende
beheergroepen.

Bestuur

Voorzitter

Remmert Kerst

Penningmeester

Dick de Bruijn

Secretariaat

Lid

Corrie Perdijk

Lid

Janny van Kippersluis

Lid

Jan van Esschoten