Een nieuwe fiets voor de veldwachter

Reeuwijkse Reeks - Fiets voor veldwachter
12 aug

Uit de Reeuwijkse Reeks 2, door G.A.F. Maatje.

Uit de gemeenteraadsnotulen van 1908.
De sfeer van een ouderwetse gemeenteraadsvergadering van ruim 110 jaar geleden, blijkt uit het volgende verslag, dat zonder commentaar overgenomen is uit de Raadsnotulen van Reeuwijk van 16 september en 28 oktober 1908.

Uit de vergadering van 16 september: Vervolgens wordt mededeling gedaan dat door het dagelijks bestuur wordt wenselijk geacht om voor den gemeente-veldwachter Van der Weel, een rijwiel aan te kopen. Na langdurige bespreking wordt besloten om aan genoemde veldwachter een nieuw en solide rijwiel te verschaffen, waartoe door den Voorzitter bij den fabrikant A. Fongers te Groningen prijsopgave al worden gevraagd en waarvan in een volgende vergadering besluit zal worden genomen omtrent prijs en soort.
De heer Van Sprengen vraagt of ook (veldwachter) Hoogerwaard niet om een rijwiel zal vragen. De Voorzitter zegt dat de veldwachter Van der Weel met speciale politietaken is belast waarvoor hij een rijwiel behoeft. Voor Hoogerwaard is zulks niet het geval, waarom  Z. Ed. (Zijne Edelheid) nimmer zal voorstellen om ook aan Hoogerwaard een rijwiel te verschaffen. Echter betreurt Z. Ed. het dat bij de gemeente-politie steeds jalouzie bestaat. Z. Ed. meent dat zij een behoorlijk inkomen hebben. (“inclusief toeslagen” fl 627,= per jaar GM)

Reeuwijkse Reeks - Fiets voor veldwachterUit de vergadering van 28 oktober :  Van de prijsopgave van den rijwielhandelaar-fabrikant Fongers te Groningen, naar aanleiding van  Z. Ed.‘s  schrijven voor aankoop van een rijwiel voor den gemeente-veldwachter Van der Weel en van het verzoek van J. Macdaniël te Reeuwijk, om voor levering van een rijwiel voor den veldwachter Van der Weel in aanmerking te mogen komen.
De Voorzitter zegt hem dat hem bij onderzoek is gebleken dat het fabrikaat Fongers te Groningen alleszins te vertrouwen is, doch dat de fabrikant door J. Macdaniël vertegenwoord, als minder solide bekend staat. Waarom Z. Ed.  voorstelt de leverantie aan de heer Fongers te Groningen , door tusschenkomst van N.J. Van Dam alhier, op te dragen: dat evenwel op de begrooting van 1908 de kosten voor aankoop van bedoeld rijwiel niet kunnen worden gevonden en alzoo de betaling uit de dienst van 1909 zal behooren te geschieden.

Met algemeene stemmen werd besloten:

  1. Bij den fabrikant Fongers te Groningen voor rekening der gemeente aan te koopen, door tusschenkomst van N.J. Van Dam, alhier, een rijwiel voor den gemeente-veldwachter Van der Weel, voor een bedrag van Fl. 105,=.
    Tevens een lantaarn voor een bedrag van ….
    Tevens een schel voor een bedrag van ….
    (In de notulen zijn deze bedragen niet ingevuld  GM)
  2. De betaling te doen uit de dienst van 1909.